ලොව්තුරා ධර්මය පුරුදු කිරීමෙන් ලද හැකි සැනසීම…..
අතිපූජ්‍ය බම්බලපිටියේ ඤාණාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ
#bambalapitiye_gnanaloka_thero #ridiyagama_indaloka_thero
@Weheragala arana