Juma ke din nahana, Miswak karna,Achha libaas pahenna,khushbu lagana etc | Talat yusuf